04 Shk

A ka konsumatori gjithmonë të drejtë?

Spread the love
A ka konsumatori gjithmonë të drejtë? 💬 Kjo frazë është përdorur zakonisht nga bizneset për:
📌të bindur konsumatorët se ata do të marrin shërbim të mirë në këtë kompani
📌të bindur punonjësit që t’u ofrojnë konsumatorëve shërbim të mirë
Nëse kjo frazë është e drejtë ose jo është një diskutim i gjatë, me shumë argumente PRO dhe KUNDËR 👉 POR ËSHTË E SIGURT DHE NUK KA ASNJË KUNDËR-ARGUMENT QË KONSUMATORI DUHET TË KETË NJË ZYRË PËRFAQËSIE QË PRET DHE TRAJTON çdo pretendim/ankesë/kërkesë në çdo bashki 🖐
Për ti shërbyer këtij procesi IZHIQ po bën një cikël trajnimesh 3-ditore me ekspertë kombëtar dhe ndërkombëtar në 5 Bashki të vendit, me aktorët më të rëndësishëm të komunitetit. Sot mbyllën ditën e III-të në qytetin e Beratit me përfaqësues të Bashkisë, shoqërisë civile, gazetarë etj.
Shoqata Instituti për Zhvillim dhe Iniciativa Qytetare në partneritet me Albanian Socio Economic Think Tank, po zbaton projektin “Drejt BE-së: Forcimi i shoqërisë civile dhe qeverisjes lokale për një mbrojtje më të mirë të konsumatorit”.
Ky projekt mbështetet financiarisht nga European Union in Albania nëpërmjet programit IPA 2017, i cili menaxhohet nga Ministria e Financave CFCU Albania .
ENGLISH VERSION
Is the customer always right? 💬 This phrase is commonly used by businesses to:
📌Convince customers that they will get good service in this company
📌Convince employees to provide good customer service
Whether this phrase is right or not is a long discussion, with many PROS and CONS 👉 BUT IT IS SURE AND THERE IS NO OBJECTION THAT THE CONSUMER SHOULD HAVE A REPRESENTATIVE OFFICE THAT RECEIVES AND TREATS ANY CLAIM / COMPLAINT / REQUEST IN EACH MUNICIPALITY 🖐
To serve this process, IZHIQ is conducting a 3-day training cycle with national and international experts in 5 Municipalities of the country, with the most important community actors. Today they closed the third day in the city of Berat with representatives of the Municipality, civil society, journalists, etc.
Institute for Development and Civic Initiatives in partnership with the Albanian Socio Economic Think Tank, is implementing the project “Towards the EU: Strengthening civil society and local government for better consumer protection”.
This project is financially supported by the European Union in Albania through the IPA 2017 program, which is managed by the Ministry of Finance CFCU Albania.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *