04 Shk

Institucionet e BE në Shqipëri që lidhen me të drejtën e Konsumatorit dhe Institucionet Vendore e Qendrore ne Shqipëri

Spread the love
1️⃣Në ditën e parë të trajnimit në Vlorë u shpjegua aspekti teorik i Mbrojtjes së Konsumatorit në Shqipëri. Legjistlacioni i vendit tonë dhe legjistlacioni i BE-së.
2️⃣Në ditën e dytë u vunë në praktikë të gjitha çështjet e diskutuara në ditën e parë përmes punës individuale dhe në grup. Ekspertja shpjegoi Institucionet e BE në Shqipëri që lidhen me të drejtën e Konsumatorit dhe Institucionet Vendore e Qendrore ne Shqipëri.
Vlerë e shtuar e çdo trajnimi në 5 qytetet ku shtrihet projekti është prezenca e Z. Mariano Votta, sekretar i përgjithshëm i #ECU #EuropeanConsumerUnion.
Eksperti gjatë seancës shpjegoi:👇
👉Aspektin ligjor të së Drejtës Konsumatorit në BE.
👉Zhvillimet e fundit që kanë ndodhur në të drejtën e Konsumatorit në BE- dhe planet për konsumatorët deri në vitin 2025.
👉Direktivën 2001/95/EC për sigurinë e produkteve.
👉Dhe përfitimet konkrete që kemi si Konsumatorë të BE-së.
Zoti Votta shtoi se: Unioni Evropian i Konsumatorit #ECU ka vendosur të promovojë – së bashku me aktorët e tjerë – një nismë që synon krijimin e një grupi joformal të përbërë nga anëtarët e Institucioneve Evropiane.
Qëllimi është të theksohet lidhja midis dimensionit evropian dhe mbrojtjes së qytetarëve të BE -së si përdorues dhe konsumatorë, për të mbështetur një dialog politik të BE -së mbi tema të tilla si ekonomia rrethore, tranzicioni i energjisë, ndryshimi i klimës, qëndrueshmëria ekonomike/sociale/mjedisore.
Anëtarët e Parlamentit të BE-së nga disa vende tashmë kanë vendosur t’i bashkohen nismës e cila gjithashtu mbështetet nga “Rrjeti i Interesave të Shumëfishtë të SDG-ve” i përbërë nga 50 organizata që vijnë nga 25 vende.
Shoqata Instituti për Zhvillim dhe Iniciativa Qytetare në partneritet me Albanian Socio Economic Think Tank, po zbaton projektin “Drejt BE-së: Forcimi i shoqërisë civile dhe qeverisjes lokale për një mbrojtje më të mirë të konsumatorit”.
Ky projekt mbështetet financiarisht nga European Union in Albania nëpërmjet programit IPA 2017, i cili menaxhohet nga Ministria e Financave CFCU Albania.
1️⃣On the first day of the training in Vlora, was explainde the theoretical aspect of Consumer Protection in Albania, the legislation of our country and the legislation of the EU.
2️⃣On the second day all the issues discussed on the first day were put into practice through individual and group work. The expert explained the EU Institutions in Albania related to Consumer Law and Local and Central Institutions in Albania.
The added value of each training in the 5 cities where the project is located is the presence of Mr. Mariano Votta, Secretary General of #ECU #EuropeanConsumerUnion.
The expert during the session explained:👇
👉 Legal aspect of Consumer Law in the EU.
👉Recent developments in Consumer law in the EU – and plans for consumers by 2025.
👉Directive 2001/95 / EC on product safety.
👉And the concrete benefits we have as EU Consumers.
Mr Votta added that: European Consumer Union #ECU has decided to promote – together with other actors – an initiative that aims at the creation of an informal group composed by members of the European Institutions.
The aim is to highlight the connection between the European dimension and the protection of the EU citizens as users and consumers, to support an EU policy dialogue on topics such as circular economy, energy transition, climate change, economic/social/environmental sustainability.
Members of the EU Parliament from several Countries have already decided to join the initiative that is also supported by the “SDGs Multi-Stakeholder Network” composed by 50 organizations coming from 25 Countries.
Instituti per Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare in partnership with Albanian Socio Economic Think Tank, is implementing the Project ” Toward EU: Strengthening CSOs and local government for better consumer protection “.
This project is financially supported by European Union in Albania through the IPA 2017 program, which is managed by the Ministry of Finance CFCU Albania.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *