27 Shk

Newsletter: Menaxhimi i retinopatisë diabetike në Shqipëri: Sfidat dhe rekomandimet

Spread the love

Shqipëria ka avancuar në trajtimin e retinopatisë diabetike.

Si një problem i shëndetit publik që prek rreth 30 000 persona në vend, retinopatia diabetike është shkaku më i zakonshëm i vërbërisë, që mund të parandalohet dhe trajtohet. Pothuaj 1000 persona kanë dëmtime të rënda të shikimit ose janë të verbuar si pasojë e kësaj sëmundje.

Aktualisht institucionet shëndetësore ofrojnë një sërë opsionesh trajtimi, duke përfshirë edhe injeksionet intra vitreale. Një studim i shoqatës Instituti për Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare nxjerr në pah dy problematika që konsiderohen prioritare në menaxhimin e kësaj sëmundje: 1) centralizimi i shërbimit, duke u përqendruar vetëm në Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza; 2) rimbursimi nga shteti për këtë procedurë është i mundur vetëm për një vit. Kjo do të thotë se pacientët që kanë nevojë për trajtimin e vazhdueshëm me procedurën intra vitreal duhet të paguajnë për të gjitha trajtimet e mëtejshme me buxhetin e tyre personal. Kjo mund të bëhet shumë e shtrenjtë dhe e vështirë për disa pacientë.


Raporti studimor nxjerr disa rekomandime, ku përfshin:

  • Ofruesit e kujdesit parësor duhet të kenë rol kyç në edukimin e të gjithë pacientëve me diabet sa i përket komplikacioneve të mundshme të diabetit, përfshirë këtu dhe retinopatinë diabetike, si dhe rëndësinë për një kontroll vjetor të syve. Identifikimi i sëmundjes dhe referimi në kohë mund të realizohet nëse do të kryhen dhe investimet e duhura.
  • Ofrimi i shërbimeve të duhura sa më afër vendbanimit të pacientëve, duke zvogëluar kështu kostot indirekte që përbëjnë një barrë të madhe financiare dhe sociale për pacientët.
  • Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe institucionet e varura prej saj të përshpejtojnë përgatitjen dhe zbatimin e rregulloreve dhe politikave që sigurojnë mbulim të përshtatshëm financiar të shërbimeve të retinopatisë në skemat e sigurimeve dhe listën e barnave të rimbursueshme, apo duke rritur investimet në infrastrukturë dhe teknologji për të mbuluar boshllëqet e evidentuara nga mjekët dhe pacientët.
  • Pilotimi në disa qendra i programit të “screening’’ dhe dokumentimi i rezultateve që kjo sjell për pacientin, duke analizuar kështu dhe kosto-efektivitetin e kësaj qasjeje.
  • Ofruesit e kujdesit dytësor dhe tretësor të marrin një rol më të madh lider në bashkëpunimin me shoqatat e diabetikëve, pacientëve me retinopati dhe aktorëve të tjerë të shëndetit për të adresuar mungesat dhe barrierat në sistemin publik.

Linku: https://mailchi.mp/0a38edcbd276/the-management-of-diabetic-retinopathy-in-albania-challenges-and-recommendations?fbclid=IwAR1iWHJQeqvQY_N9pUmlIenVsVitY39S-reCMqOUsVercqC5O06ay5BOD7M

English Version

Albania has made progress in the treatment of diabetic retinopathy.

As a public health problem affecting approximately 30,000 people in the country, diabetic retinopathy is the most common preventable and treatable cause of blindness. Roughly 1,000 people have severe vision impairment or are blind as a result of this disease.
Currently, health facilities offer a variety of treatment options including intravitreal injections. A study conducted by the Institute for Development and Citizen Initiatives association (IDCI LINK) highlights the two issues that are considered priority in the management of this disease: 1) the centralization of the service, performed only at the Mother Teresa University Hospital Center; 2) state reimbursement for such procedure is foreseen only for one year. This means that patients who need ongoing treatment with the intravitreal procedure must pay for all additional treatments from their personal incomes. This can become very expensive and difficult for several patients.

The IDCI’s study report acknowledges several recommendations, as reflected below:

  • Primary care providers should play a key role in educating all patients with diabetes about the potential complications of diabetes, including diabetic retinopathy, and the importance of an annual eye examination. Disease identification and timely referral can be achieved if appropriate investments are made.
  • Providing appropriate services as close as possible to patients’ residence, would result in reducing the indirect costs that constitute a large financial and social burden for patients.
  • The Ministry of Health and Social Protection along its sub-ordinated institutions should accelerate and advance the drafting and the implementation of regulations and policies that provide adequate financial coverage of retinopathy services in insurance schemes, as well as, in the list of reimbursable drugs, or by increasing investments in infrastructure and technology to cover the gaps identified by doctors and patients.
  • Piloting the “screening” program in several health centers, as well as, documenting the results and the impact on patient’s burden, will analyze the cost-effectiveness of such approach.
  • Secondary and tertiary care providers take a greater leadership role in collaboration with diabetic associations, retinopathy patients and other health stakeholders to address shortages and barriers in the public system.

 

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *