Publication1
previous arrow
next arrow

Who we are?

Shoqata Instituti për Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare (IZHIQ) është një organizatë jo politike, joqeveritare dhe jofitimprurëse, e themeluar në korrik 2019 si një nismë e një grupi studentësh të Fakultetit të Drejtësisë.

Fokusi kryesor i IZHIQ është promovimi dhe mbrojtja e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, fuqizimi i grupeve vurnerabël dhe komuniteteve të tjera shoqërore të njohura nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Konventat ndërkombëtare të ratifikuara me ligj si dhe legjistlacioni në fuqi.

IZHIQ promovon mbrojtjen e interesave të ligjshme të konsumatorit kundrejt veprimeve të paligjshme të tregtarëve apo institucioneve publike. IZHIQ ka menaxhuar dhe zbatuar me sukses projekte në lidhje me të drejtat e konsumatorit, të drejtat e njeriut, të drejtat e pacientëve, projekte me të rinjtë etj.

Join us

Join us

raporte

Reports

Latest reports!

Projects

Our mission

Instituti për Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare (IZHIQ) is a non-profit organization that has focused on promoting and protecting fundamental human rights and freedoms, with a particular focus on respecting human governance and the economic empowerment of vulnerable groups and other social communities, recognized by the Constitution of the Republic of Albania, the International Convention for the ratification of my law and the legislation in force.

Future events

Sorry, there is no event under your selected page.

Our donors

Become a Volunteer

Join us for a better life and a beautiful future.