Rrjeti i Shtetësisë Aktive (ACN) u inicua në dhjetor 2001 si ndërfaqe evropiane dhe ndërkombëtare e organizatës italiane të pjesëmarrjes qytetare Cittadinanzattiva (Qytetësia Aktive).
ACN është një rrjet fleksibël i organizatave qytetare evropiane të cilat janë të përfshira si partnerë në projektet e saj të ndryshme, të drejtuara për të inkurajuar pjesëmarrjen aktive të qytetarëve në politikëbërjen evropiane. ACN pasqyron politikat italiane të Cittadinanzattiva, të tilla si shëndetësia, përgjegjësia sociale e korporatave, arsimi dhe trajnimi në nivel global.
Misioni i ACN-së është të promovojë dhe mbështesë ndërtimin e shtetësisë evropiane si një “qytetari aktive” që nënkupton ushtrimin e kompetencave dhe përgjegjësive të qytetarëve në politikëbërje.
ACN njeh rolin parësor të organizatave qytetare kombëtare dhe lokale në këtë proces dhe mbron pasurimin e konceptit të subsidiaritetit të Bashkimit Evropian duke forcuar marrëdhëniet midis institucioneve dhe qytetarëve, në mënyrë që institucionet të favorizojnë iniciativën e lirë të qytetarëve, si individët ashtu edhe organizatat, në kryerjen e aktiviteteve. drejtuar drejt së mirës së përbashkët.

 

ASET Albanian Socio Economic Think Tank, i themeluar në vitin 1999 si një organizatë jofitimprurëse, është një institut kërkimor që ndërmerr programe, projekte dhe aktivitete konsulence, botimi dhe trajnimi në lidhje me zhvillimin ekonomik dhe social.

ASET përfaqëson një alternativë për të ofruar ekspertizën e duhur për çështjet që lidhen me stimulimin e përmirësimit të të gjithë mekanizmit ekonomik dhe social, duke zgjeruar ndërgjegjen e niveleve të ndryshme të shoqërisë në këtë proces.

Stafi i ASET përfaqësohet nga ekspertë vendas dhe ndërkombëtarë me ekspertizë të ndryshme. ASET nuk është vetëm një organizatë ekspertësh, por një botë njohurish, informacioni ekonomik dhe shkencor, fryt kërkimor i përvojës dhe mendimeve të tij profesionale. Sot mund të themi me forcë se projekti ynë u dedikohet të gjithëve, një pikënisje për epokën e re të informacionit të ekonomisë për t’i dhënë shoqërisë një kod etik për përpunimin jo vetëm të ligjeve, por edhe të institucioneve të qëndrueshme, për futjen e rregullave. duke eliminuar pengesat.