04 Shk

Vazhdojnë trajnimet në qytetin e Kukësit “Forcimi i shoqërisë civile dhe qeverisjes lokale për një mbrojtje më të mirë të konsumatorit”

Spread the love
👇
Në ditën e dytë të trajnimit, të udhëhequr nga eksperti i njohur Dr. Enriko Ceko u trajtuan çështjet e mëposhtme:
📌 Institucionet e BE në Shqipëri që lidhen me konsumatorin
📌 Institucionet qendrore/ vendore që lidhen me konsumatorin në Shqipëri. Roli i tyre, transparenca dhe mbështetja e konsumatorit dhe prodhuesit e tregtarit.
📌Cilësia, siguria dhe garancia e produkteve dhe shërbimeve
📌Standardet e produkteve dhe shërbimeve dhe rëndësia e tyre për konsumatorët, biznesin dhe qeverinë.
Ushtrimet vizuale, puna individuale dhe në grup gjatë ditës së dytë të trajnimit u përdorën për të rritur kuptueshmërinë e aktorëve të përfshirë (Rrjetit i Mbrojtjes së Konsumatorit Kukws) mbi të drejtat dhe detyrimet e tyre si konsumator dhe si të zbatohen këto rregulla në praktikë.
Shoqata Instituti për Zhvillim dhe Iniciativa Qytetare në partneritet me Albanian Socio Economic Think Tank, po zbaton projektin “Drejt BE-së: Forcimi i shoqërisë civile dhe qeverisjes lokale për një mbrojtje më të mirë të konsumatorit”.
Ky projekt mbështetet financiarisht nga European Union in Albania nëpërmjet programit IPA 2017, i cili menaxhohet nga Ministria e Financave CFCU Albania.
The second day of the training in Kukes city on 👉 “Strengthening civil society and local government for better consumer protection” was led by the well-known expert Dr. Enriko Ceko
👇
The following issues were addressed:
📌 EU institutions in Albania related to consumer protection
📌Central / local institutions related to consumer protection in Albania. Their role, transparency and support of the consumer, producer and trader.
📌Quality, safety and guarantee of products and services
📌Standards of products and services and their importance for consumers, business and government.
Visual exercises, individual and group work during the second day of training were used to increase the understanding of the actors involved (Kukes Consumer Protection Network) on their rights and obligations as consumers and how to apply these rules in practice.
Instituti per Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare in partnership with Albanian Socio Economic Think Tank, is implementing the Project “Toward EU: Strengthening CSOs and local government for better consumer protection “.
This project is financially supported by European Union in Albania through the IPA 2017 program, which is managed by the Ministry of Finance CFCU Albania.
Risi e trajneve 3-ditore që do të organizohen në 5 qytetet ku do të shtrihet projekti është prezenca e ekspertit ndërkombëtar z. Mariano Votta sekretari i përgjithshëm i Unionit Evropian të Konsumatorit-ECU.
#ECU është një grup ombrellë i konsumatorëve, e themeluar në vitin 1962. BEUC përfaqëson anëtarët e saj dhe mbron interesat e konsumatorëve në procesin e vendimit të Institucioneve të Bashkimit Evropian, duke vepruar si “zëri i konsumatorit në Evropë”.
#Profil – Mariano Votta është Drejtor i Rrjetit të Qytetarisë Aktive (ACN), dega ndërkombëtare e OJQ -së italiane #Cittadinanzattiva, ku ai është përgjegjës për Çështjet Evropiane.
I pasionuar pas çështjeve të kujdesit shëndetësor dhe konsumatorit, ai ka më shumë se 20 vjet përvojë në fushën e avokimit, angazhimit të palëve të interesuara, projekteve evropiane, komunikimit dhe informacionit qytetar.
Në vitin 2016 ai u emërua nga Komisioni Evropian për të përfaqësuar Shoqatat Italiane të Konsumatorëve në Grupin Konsultativ Evropian të Konsumatorit, dhe në 2017 ai u emërua si Sekretar i Përgjithshëm në Unionin Evropian të Konsumatorit-ECU.
Temat që eksperti ndërkombëtar trajtoi gjatë trajnimit:
📌 Fushat kryesore të politikave të BE -së në lidhje me mbrojtjen e konsumatorit
📌 Si të zbatohet politika e BE -së në mbrojtjen e konsumatorit
📌 Praktikat më të mira dhe pikat e dobëta për mbrojtjen e konsumatorëve në BE.
The novelty of the 3-day trainings that will be organized in the 5 cities where the project will be extended is the presence of the international expert Mr. Mariano Votta Secretary General of the European Consumer Union-ECU.
#ECU is an umbrella and consumer group, founded in 1962. BEUC represents its participants and protects the interests of consumers at the level of sales of the European Union Institutions, acting as the “voice of the consumer in Europe”.
#Profile – Mariano Votta is the Director of the Active citizenship Network(ACN), the international branch of the Italian NGO #Cittadinanzattiva, where he is responsible for European Affairs.
Passionate about healthcare and consumer issues, he has more than 20 years of experience in the field of advocacy, stakeholder engagement, European projects, communication and civic information.
In 2016 he was appointed by the European Commission to represent the Italian Consumer Associations in the European Consumer Consultative Group, and in 2017 he was appointed General Secretary of the European Consumer Union-ECU.
Topics that the international expert addressed during the training:
📌 Key EU policy areas related to consumer protection
📌 Leading & implementing the consumer policy
📌 Active Citizenship & consumer protection
📌 Best EU practices on consumer protection

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *