04 Shk

Sekretari i përgjithshëm i ECU: Praktikat më të mira ndërkombëtare

Spread the love

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM I ECU: PRAKTIKAT MË TË MIRA NDËRKOMBËTARE PËR TË DREJTAT E KONSUMATORIT

Izhiq vazhdon trajnimet 👉 dita e 2-të në Elbasan
Rrisim kapacitetet e aktorëve më të rëndësishëm për të avancuar përpjekjet për hapjen e Zyrës së Konsumatorit në Rrethe 👉Ajo që synohet është që konsumatorët të jenë individë më të mirëinformuar dhe vetëpërcaktues, në mënyrë që të zotërojnë njohuritë përkatëse mbi të drejtat e tyre në raport me tregun, ofrimin e shërbimeve publike, etj.
📌Gazetarë
📌Shoqëri civile
📌Përfaqësues të Bashkisë
📌Qytetar Aktiv
📌Ekspertë
Ndajmë praktikat më të mira, #kombëtare dhe #ndërkombëtare
Me Z. Mariano Vota – Sekretari i Përgjithshëm i Unionit Evropian të Konsumatorit-ECU, z. Mariano Votta 🤝
Shoqata Instituti për Zhvillim dhe Iniciativa Qytetare në partneritet me Albanian Socio Economic Think Tank, po zbaton projektin “Drejt BE-së: Forcimi i shoqërisë civile dhe qeverisjes lokale për një mbrojtje më të mirë të konsumatorit”.
Ky projekt mbështetet financiarisht nga European Union in Albania nëpërmjet programit IPA 2017, i cili menaxhohet nga Ministria e Financave CFCU Albania
ENGLISH VERSION
IZHIQ continues the trainings 👉 day 2 in Elbasan
We increase the capacities of the most important actors to advance the efforts for the opening of the Consumer Office in the Districts. What is intended is for the consumers to be better informed and self-determined individuals, in order to possess the relevant knowledge on their rights in relation to market, provision of public services, etc.
📌Journalists
📌Civil society
📌 Representatives of the Municipality
📌Active Citizens
📌Experts
We share best practices, IN #national and #international level,
With Mr. Mariano Vota – General Secretary of the European Consumer Union-ECU, Mr. Mariano Votta., Mr. Mariano Votta 🤝
Institute for Development and Civic Initiatives in partnership with the Albanian Socio Economic Think Tank, is implementing the project “Towards the EU: Strengthening civil society and local government for better consumer protection”.
This project is financially supported by the European Union in Albania through the IPA 2017 program, which is managed by the Ministry of Finance CFCU Albania.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *