04 Shk

Trajnime 3-ditore në Berat: Mbrojtja e Konsumatorit

Spread the love
📥📪Pas komunikimeve paraprake me Bashkinë Berat në lidhje me Zyrën e Konsumatorit”, Sekretarja e Përgjithshme e bashkisë na njoftoi se Berati nuk ka një zyrë për mbrojtjen e konsumatorit dhe aktualisht në mungesë të kësaj zyre, të gjitha çështjet që lidhen me konsumatorin janë deleguar tek veterinerët dhe agronomët në Drejtorinë e Bujqësisë, Administrimit të Pyjeve, Ujërave dhe Veterinarisë, drejtori e cila është në varësi të Bashkisë Berat.
🗣Në trajnimin e zhvilluar nga IZHIQ, kishim të pranishëm veterinerë që janë marrë me çështjet e konsumatorit në Berat dhe na pohuan se “Kanë nevojë për një Zyrë për mbrojtjen e Konsumatorit, dhe shpresojnë se deri në vitin 2022 kjo gjë të arrihet.”
🗣🎥Pjesëmarrës të tjerë ishin edhe gazetarë lokal, të cilët shtuan se: “ çështjet e konsumatorit nuk janë çështje që shkruhen shpesh në media sepse nuk kanë informacione të thelluara për këtë temë”.
Prandaj e ndjejnë të nevojshme zhvillimin e trajnimeve të tilla të cilat do ju rrisin kapacitetet, do rrisin bashkëpunimin midis Bashkisë dhe shoqërisë civile apo gjithë personave të interesuara dhe do shërbejnë si hallkë për të lobuar dhe për të kërkuar 👉ngritjen e Zyrës së Konsumatorit brenda vitit 2022.
📑Te pranishmit zhvilluan një pre test për te pare njohuritë paraprake qe ata kane mbi te drejtën e konsumatorit.
Trajneri organizoi pune individuale dhe ne grup qe nxiti gjithë përfshirjen dhe bashkëpunimin midis te aktorëve të përfshirë në trajnim.
Shoqata Instituti për Zhvillim dhe Iniciativa Qytetare në partneritet me Albanian Socio Economic Think Tank, po zbaton projektin “Drejt BE-së: Forcimi i shoqërisë civile dhe qeverisjes lokale për një mbrojtje më të mirë të konsumatorit”.
Ky projekt mbështetet financiarisht nga European Union in Albania nëpërmjet programit IPA 2017, i cili menaxhohet nga Ministria e Financave CFCU Albania.
3-day trainings continue in the city of Berat with the topic “Toward EU: “Strengthening civil society and local government for better consumer protection”.
📑📪After previous communications with the Municipality of Berat regarding the Consumer Office ”, the General Secretary of the municipality informed us that Berat does not have an office for consumer protection and currently in the absence of this office, all issues related to the consumer have been delegated to veterinarians and agronomists in the Directorate of Agriculture, Forest Administration, Water and Veterinary, a directorate which is subordinated to the Municipality of Berat.
🗣In the training conducted by IZHIQ, we had veterinarians who dealt with consumer issues in Berat and told us that “They need an Office for Consumer Protection, and hope that 👉by 2022 this will be achieved.”
🗣🎥Other participants were local journalists, who added that: “Consumer issues are not topics that are often written in the media because they do not have in-depth information on this topic.”
Therefore, they feel the need to organize such trainings, which will increase their capacities, will increase the cooperation between the Municipality and the civil society or all interested persons and will serve as a link to lobby and request the establishment of the Consumer Office within 2022.
📑Participants conducted a pre-test to see the prior knowledge they have on consumer rights. The trainer organized individual and group work that promoted inclusion and cooperation between the actors involved in the training.
Instituti per Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare in partnership with Albanian Socio Economic Think Tank, is implementing the project
“Toward EU: Strengthening CSOs and local government for better consumer protection “.
This project is financially supported by European Union in Albania through the IPA 2017 program, which is managed by the Ministry of Finance CFCU Albania.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *